Privacyverklaring

Deze website is eigendom van Styling Corner.

Contactgegevens:
Diesterstraat 57
3980 Tessenderlo

Telefoon: +32 13 29 09 25
E-mail: info@stylingcorner.be
Ondernemingsnummer: BE 0500.476.151

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Styling Corner of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Styling Corner levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Styling Corner de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Inleiding

Styling Corner hecht belang aan uw privacy en staat in voor de verwerking van heel wat gegevens waaronder ook persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die wij verwerken zullen dikwijls betrekking op u hebben als klant van ons zodat wij u als betrokkene hierover wensen te informeren.
Alle informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken en hoe wij hiermee omgaan kan u hieronder terugvinden.

1. Algemeen

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Styling Corner van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de diensten, producten, website, … enz. aangeboden door Styling Corner gaat u ermee akkoord dat deze Privacyverklaring van toepassing is op de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden.

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen maar waarbij u de meest recente versie echter steeds kan raadplegen op onze website.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de onderneming Styling Corner bvba.

De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te 2450 Meerhout, Veldstraat 26 met als ondernemingsnummer 0500.476.151.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u steeds bij ons terecht via brief op het bovenstaande adres of via e-mail te verzenden naar info@stylingcorner.be.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Styling Corner verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van een overeenkomst met u als klant alsook het factureren, opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • De voortdurende verbetering, het onderhoud, en de optimalisatie van onze producten, diensten, website en alsook de beveiliging daarvan;
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van nieuwsbrieven en andere informatie die voor u van belang kan zijn (bijvoorbeeld interessante kortingen), profiling en e-mail marketing;
 • De naleving van de op Styling Corner van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • Andere specifieke doeleinden waarvoor afzonderlijk toestemming gevraagd kan worden.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken op verschillende wijze gegevens.

Het betreft onder meer:

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon – of gsm-nummer, geboortedatum, geboorteplaats, leeftijd, geslacht, ondernemingsnummer, rijksregisternummer, burgerlijke staat, gegevens (samenwonende) partner of echtgenoot, …
 • Gegevens in verband met uw gezondheid waaronder lengte, gewicht, door ons uitgevoerde metingen, de evolutie in uw gezondheidstoestand met inbegrip van fotomateriaal, …
 • Inloggegevens gerelateerd aan een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, …
 • Andere gegevens en/of inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd of gedeeld wordt met Styling Corner.

De gegevens worden echter slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

Styling Corner kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

5. Het doorgeven van persoonsgegevens

Styling Corner zal de persoonsgegevens die zij verwerkt niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hier uitdrukkelijk mee instemde behoudens hetgeen hier verder wordt bepaald.

Styling Corner heeft de mogelijkheid om persoonsgegevens te delen met third service providers wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of afhandeling met betrekking tot de door Styling Corner aangeboden diensten, producten, website,…

Styling Corner bevestigt evenwel dat met deze third service providers overeenkomsten werden afgesloten die de nodige waarborgen bieden inzake de bescherming van de gedeelde persoonsgegevens.

Styling Corner doet onder meer een beroep op de volgende third service providers:

 • Externe medewerkers voor het uitvoeren van bepaalde taken of specifieke opdrachten (accountants, consultants, …);
 • Een externe IT-partner voor softwaredoeleinden en het beheer van onze website die ons toelaten op een optimale wijze te functioneren;

Styling Corner zal ook steeds in de mate van het mogelijke alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.

Styling Corner kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van de onderneming, van haar klanten, van haar website en/of van u te verdedigen en/of te beschermen.

In voorkomend geval zullen wij trachten, voor zover wettelijk mogelijk, u hiervan voorafgaandelijk in kennis te stellen.

6. Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert.

Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

7. Veiligheidsbeleid en bewaringstermijn

Om de ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens die wij verwerken te beletten, heeft Styling Corner procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, die betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.

Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers en third service providers waarop wij een beroep doen.

Styling Corner zal de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer bewaren dan noodzakelijk, rekening houdend met haar contractuele en wettelijke verplichtingen (zoals de boekhoudwetgeving).

Na het verstrijken van de voormelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.

8. Uw rechten als betrokkene

U heeft in beginsel steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, voor zover de toepasselijke regelgeving dit toelaat.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (behoudens wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening) en tegen profiling.
Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren via de gegevens vermeld in deze Privacyverklaring.

9. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be